Konseyin Görev ve Fonksiyonları

Ulusal Çay Konseyi

Ulusal Çay  Konseyi Türkiye çay sektörü paydaşlarının (üretici, tüccar ve sanayici) ekonomik faaliyetlerinin sürdürülebilir ve dünya ile rekabet edebilir kılınmasına yardım eder, ayrıca  çay sektörünün ulusal ve uluslararası itibarının artmasına katkı sağlar. Bu amaçla; Konsey 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun Madde (7) dayanarak aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir.
 

Ürünle ilgili almış olduğu kararları, yılda en az bir kez ve istenildiğinde Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kuruluna, rapor halinde sunar. 

Piyasa koşulları ve uluslararası gelişmeler ışığında planlar oluşturur, uygular veya uygulanmasına yardımcı olur. 

Sektörle ilgili verileri toplar, Çay konusunda ortaya çıkan gelişmeler çerçevesinde ortak bir strateji belirler. 

Çayla ilgili sektörlere ilişkin olarak ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme yapar ve bunları Konsey üyeleri ile ilgili kişi ve kurumlara aktarır. 

Hazırlanacak düzenli raporlarla Çay ve ilgili sektörlere yönelik kararlar alan ilgili birimlerin bilgilendirilmesi ve kamuoyu oluşturulmasını sağlar. 

Çay üretimi, tüketimi ve ticaretinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunur. 

Diğer ülkelerde benzeri faaliyetler gösteren kuruluşlarla işbirliği yapar. 

Konseyin faaliyetleri ve uygulamalarına uygun olarak gerektiğinde iç ve dış temsilcilikler açar. 

Çayla ilgili sektörlere ilişkin konjonktüre göre acil fonksiyonel tedbirleri alır ve sonuçlarını izler. 

Amaç ve faaliyet konuları ile ilgili olarak; toplantı, sempozyum, panel, seminer, konferans, kongre ve çalıştaylar düzenler, Çayın tanıtımını yapar ve tüm bu faaliyetlere katılımı sağlamak için çalışma grupları oluşturur. 

Sektörde yüksek kalitede üretimin gerçekleştirilmesi, standardizasyon ve sertifikasyonun sağlanması, piyasanın izlenmesi ve kalite kontrol sistemlerinin geliştirilmesi için gerekli politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasına katkıda bulunur. 

Sektörün yapısal sorunlarının çözülmesi, ihtiyaçlarının karşılanması ve uluslararası rekabet gücünün arttırılması için üretim planlaması ve üretimin çeşitlendirilmesi dahil gerekli önlemlerin alınması ve bunların uygulanmasını sağlamak için çalışmalar yapar. 

Sektördeki üretim ve sanayi faaliyetleri çerçevesinde çevrenin, kamu sağlığının, üretici ve tüketici haklarının korunması, kırsal kalkınmanın temin edilmesi için gerekli önlemlerin tespit edilmesi ve bunların uygulanmasını sağlamak için çalışmalar yapar.

Ürünün tanıtılması ve tüketiminin teşvik edilmesi için kampanyalar düzenler ve fuarlara katılım dâhil gerekli çalışmaları yapar. 

Sektörde sınaî mülkiyet haklarının korunmasına yardımcı olur ve markalaşmayı teşvik eder. 

Avrupa Birliğine Uyum ve Topluluk müktesebatının uygulanması için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunur. 

Çay ticaretinin ulusal ve uluslararası kurallarının belirlenmesine ve uygulanmasına katkıda bulunur. 

Konsey üyeleri arasında sektör ile ilgili çıkabilecek anlaşmazlıkları gidermek üzere hakemlik ve bilirkişilik yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirler, sektörel uzlaşma ve dayanışmayı sağlar. 

Sektörle ilgili eğitim, yayım, danışmanlık hizmetlerini yürütür. 

Sektörle ilgili kamuya yararlı diğer faaliyetleri yapar. 

Yaş çay üreticilerinin ve tüketicilerinin organik yetiştiricilik ve iyi tarım uygulamaları konularında bilgilendirilmesi, üretiminin ve tüketiminin teşvik edilmesi çalışmalarını yapar.

Çay üretiminin arz talep dengesini sağlayıcı çalışmalar yapılmasını, yurt içinde ve yurt dışında rekabet etmesini sağlamak için ürün kalitesinin iyileştirilmesini, pazara standartlara uygun ürün sevk edilmesini, yaş çay ve mamul maddelerinin ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama gücünün arttırılmasını, çay sanayinin sürekliliğini, kârlılığını, ticaretini, tüketimini ve standardizasyonunun geliştirilmesini sağlayacak tedbirlerin alınmasını ve ulusal politikaların belirlenmesinde sektörün bütün kesimlerinin uzlaşmasını sağlayacak çalışmalarda bulunur. 

Ülkemizde Çay Borsasının kurulması çalışmalarını diğer meslek kuruluşları ile işbirliği halinde yürütür. 

Sektörle ilgili diğer faaliyetlerde bulunur. 

video prodüksiyon şirketi